Tłumaczenie przysięgłe: Co to jest?

Kto może sporządzić takiego tłumaczenie? I czy poświadczone tłumaczenie jest tym samym?

Odpowiedzi na te pytania i przydatne informacje można znaleźć na tej stronie.

Uprawnienia do sporządzania tłumaczeń poświadczonych

Tłumaczenia poświadczone (honorowane na terenie Niemiec) mogą być sporządzane przez tłumaczy upoważnionych do tego przez Sądy Krajowe lub inne urzędy państwowe Republiki Federalnej Niemiec. Forma upoważnienia bądź zaprzysiężenia regulowana jest w ustawach lub innych aktach prawnych poszczególnych krajów związkowych. Tłumacz, jako osoba zaufania publicznego, zostaje ustanowiony przez państwo do sporządzania tłumaczeń poświadczonych po wykazaniu wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Lista tłumaczy pisemnych i ustnych organów sądownictwa Republiki Federalnej Niemiec.

Tłumaczenia przysięgłe?

Tłumacz, opatrując tłumaczenie pieczęcią okrągłą i własnoręcznym podpisem pod formułą uwierzytelniającą, poświadcza, że wykonane przez niego tłumaczenie jest tłumaczeniem wiernym i zupełnym. Dla tłumaczeń potocznie określanych jako przysięgłe, terminem fachowych - w zależności od kraju związkowego - jest tłumaczenie „uwierzytelnione” lub „poświadczone”.

Tłumaczenie zawsze z oryginału?

Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego są dokumenty. Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenie poświadczone na podstawie oryginału bądź odpisu dokumentu (poświadczonego lub niepoświadczonego). Odpisem niepoświadczonym może być np. kserokopia bądź wydruk skanu. Z reguły nie ma wymogu przedłożenia tłumaczowi oryginału dokumentu. Zwykła kopia (kserokopia lub skan) są zazwyczaj wystarczające do sporządzenia tłumaczenia poświadczonego. Jednakże niektóre urzędy wymagają w pojedynczych przypadkach tłumaczenia sporządzonego na podstawie oryginału dokumentu. Informacji o tym, czy akceptowane będzie tłumaczenie na podstawie kopii dokumentu, najlepiej zasięgnąć w urzędzie lub jednostce, w których dokument ma być przedłożony.